Jeugd-App

Wat kan Jeugd-APP voor u als gemeente betekenen?

  • De meerwaarde van de samenwerking binnen het Jeugd-APP is dat er nu een verbinding is van kleinschalige Jeugd GGZ in de Achterhoek waarin het belang van de cliënt voorop staat. 
  • Dit houdt in dat we daadkrachtig zijn omdat we op de hoogte zijn van elkaars expertise, snel naar elkaar kunnen doorverwijzen, korte lijnen hebben en er zodoende zorg voor kunnen dragen dat hulpvragen niet blijven liggen. 
  • Indien nodig kunnen wij samen werken ten behoeve van de cliënt.
  • We willen graag vanuit een breder perspectief naar de hulpvraag van de cliënt kijken.  
  • Hulp vragen moet voor de cliënt laagdrempelig zijn en mocht een vraag niet bij de juiste organisatie binnenkomen dan is een snelle doorverwijzing naar het juiste adres mogelijk. 
  • Alle organisaties leveren maatwerk. Dit betekent dat het contact tussen cliënt en hulpverlener persoonlijk is, er een grote betrokkenheid is, mensen een vrije keuze blijven houden van wie ze hulp zouden willen, ze hulp lokaal kunnen vinden en hulp zo kort mogelijk geboden wordt en zo lang als nodig. 
  • We zien hulpverlenen als een gezamenlijk proces tussen cliënt en hulpverlener en willen graag samen met de cliënt en in overleg met de cliënt bepalen welke zorg zij nodig hebben, daarbij rekening houdend met de draagkracht van ouders en kind.
  • Daarnaast bestaat er een mogelijkheid voor consultatie voor huisartsen, wijkteams, scholen en andere professionals die bij het kind of het gezin betrokken zijn. Ook een intensieve samenwerking tussen huisartsen, wijkteams, scholen en andere professionals vinden wij van groot belang. 
  • Tevens  kunnen wij deskundigheidsbevordering bieden voor vragen die er vanuit andere professionals komen en kunnen wij meedenken in het meer preventief werken en hiervoor handvatten aanreiken.

Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!