Jeugd-App

Welke praktijken vormen samen het Jeugd-APP?

PassPect, Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen Psychologie en Contextuele Therapie

Doelgroep:  Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen (diagnostiek en behandeling).
Specialismen:  ASS problematiek, AD(H)D, opvoedingsproblemen, angst en stemmingklachten,
gedragsproblemen, traumabehandeling, gezinsproblemen,relatietherapie, gezinstherapie,
contextuele therapie, en leerproblemen.
Aanbod:  BGGZ, Psychodiagnostisch onderzoek, individuele, ouder en gezinsbegeleiding,
groepstrainingen,consultatie, supervisie, EMDR.


Psychologenpraktijk 'Charoëla'
Doelgroep: Kinderen,  jongeren en (jong) volwassenen (diagnostiek en behandeling).
Specialismen:  Hoogbegaafdheid, PTSS, ASS, ADHD, NLD, adoptie/hechting,
 lichamelijke klachten (onverklaarbare), depressie, angst, psychodiagnostiek.
Aanbod:  BGGZ, EMDR (ook preverbaal trauma), Cogmed-werkgeheugentraining, CGT, 
medische hypnose, spel. Individueel en groepsgewijs, ouderbegeleiding, presentaties scholen, supervisor K&J NIP, GZ, BAPD.

 
Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen  
Doelgroep:  Kinderen 0-18 jaar en hun ouders.
Specialismen:  Sociaal-emotionele problemen, angst- en stemmingsproblemen, gedrags- en opvoedingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, traumaverwerking.
Aanbod:  BGGZ. Er wordt o.a. gewerkt met cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ook ouder- en gezinsbegeleiding en psychodiagnostisch onderzoek.

Psychologisch Adviesbureau Impulz
Doelgroep:  Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
Specialismen:  Angst- en stemmingsklachten, AD(H)D, ASS, gedragsproblemen, trauma, SOLK,
NAH, persoonlijkheidsstoornissen, hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele problemen,
opvoedings- en gezinsproblemen, eet- en slaapproblemen en pestproblematiek.
Aanbod:  BGGZ, Psychodiagnostisch onderzoek, individuele, ouder en gezinsbegeleiding,
groepstrainingen, CGT, EMDR, Leren met dieren, schoolgesprekken, coaching, consultatie, supervisie en deskundigheidsbevordering.


Praktijk voor Kind en Gezin in paramedisch centrum de Brug
Doelgroep:  Gezinnen met kinderen en jongeren van  0-21 jaar die problemen ervaren in de opvoeding, in de sociaal-emotionele ontwikkeling of vastlopen op school.
Specialismen:  ADHD, Autisme, angst- en stemmingsklachten, ouder-kind relatieproblemen, brusjesproblematiek (broers-zussen) en leerproblemen.
Aanbod:
  BGGZ en SGGZ, individuele therapie, groepstraining, ouder- en gezinsbegeleiding.
                                                                                                         
De Kiezelsteen, psychologenpraktijk voor kind en gezin
Doelgroep:  Kinderen van 0-18 jaar met opvoedings-, ontwikkelings- en/of psychiatrische
problematiek en hun ouders en gezin.
Specialismen:  Angst-en stemmingsproblemen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen,
echtscheidings- en gezinsproblematiek, rouwverwerking, jonge kinderen, ouder-kindbehandeling, kinderen met overgewicht.
Aanbod:  BGGZ, Kindertherapie, speltherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie,
ouder-kind speltherapie, video-feedback, Cool2bFit.

 
Praktijk voor Orthopedagogiek & Psychologie De Vuurtoren
Doelgroep: Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met  sociaal emotionele-, gedrags-, en ontwikkelingsproblematiek.
Specialismen: Diagnostiek en behandeling; Spel(psycho)therapie en ouderbegeleiding. Angst- en stemmingsproblemen, ADHD, ASS, verlies – en rouwverwerking, hechtingsproblematiek, traumaverwerking, echtscheidings- en gezinsproblematiek, jonge kinderen, opvoedingsproblemen, verstandelijke beperking.
Aanbod: BGGZ & SGGZ, Individuele therapie, Spel(psycho)therapie,  Ouder- kindtherapie, Ouderbegeleiding en gezinstherapie. Partner in Berkellandfit (Cool2Bfit).

 
Psychologenpraktijk Achterhoek 
Doelgroep:  Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen .
Specialismen:  Trauma- en verliesverwerking voor kinderen en jeugdigen, enkelvoudig en meervoudig trauma, (getuige van) huiselijk geweld, seksueel misbruik -ook bij jongens, behandeling van angststoornissen
Aanbod:  BGGZ & SGGZ, Cognitieve gedragstherapie en psychotherapie (ook in spel), EMDR (tevens bij preverbaal trauma). Consultatie, coaching en supervisie.
 

Bosman Ggz, Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Doelgroep:  Kinderen 0-23 jaar met  psychiatrische problemen of vermoeden daarvan,
oudertraining.
Specialismen:  Angst-en stemmingsproblemen, ADHD, Autisme, gedragsproblemen,
(complex) trauma, problematische rouwverwerking.
Aanbod:  BGGZ &  SGGZ,  Individuele  cognitieve therapie,  groepstrainingen kinderen met ADHD en ASS, EMDR.
 

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap
Doelgroep:  Gezinnen met kinderen 0-23 jaar met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen.       Specialismen: Sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen, ouderschaps-problematiek, interactieproblematiek, ADD, ADHD en ASS.                                                                      

Aanbod: Ambulante begeleiding aan kind, ouder en/of gezin. Opvoedingsondersteuning. Emotionele vaardigheidstraining. Asinotherapie -ezel als co-therapeut. Logeeropvang. 

Waarom Jeugd -APP?

Door alle veranderingen in de zorg die momenteel plaatsvinden en die per januari 2015 nog zullen plaatsvinden hebben 10 kleinschalige vrijgevestigde Jeugd GGZ praktijken besloten om intensiever met elkaar samen te gaan werken. Zij hebben samen het Jeugd-APP opgericht: het Jeugdnetwerk Achterhoekse Psychologen en Pedagogen.

Al deze organisaties leveren psychologische zorg aan kinderen, jeugdigen en hun ouders; zijn kleinschalig en staan garant voor kwalitatief goede zorg.

Met aandacht en zorg!